GSI

Om GSI

Innsamling/behandling av store datamengder

GSI er en årlig innsamling som består av omlag 700 tall fra rundt 5 000 enheter som driver utdanning på grunnskolens område i Norge. Skolene registrerer inn sine egne tall, kommunen kvalitetssikrer og legger inn data for kommunen sentralt. Fylkesmannen kvalitetssikrer data i sitt fylke før SSB og UFD gjør endelig kvalitetssikring og publiserer data. All registrering skjer direkte i databasen og er umiddelbart tilgjengelig. Dermed blir GSI brukt både som system for effektiv innsamling og som system for å publisere data. I GSI vil data akkumuleres direkte for bydeler, kommuner, fylker og land. Det er mulig å plukke ut bestemte grupper av enheter og analysere dem.

Kontroll av data

I alle år har vi i GSI-sammenheng vært opptatt av at kontroll av data må gjøres nærmest mulig kilden. Også i Internettløsningen sjekker systemet konsistens mellom de enkelte tallene og gir melding til den som registrerer om feil eller verdier som ligger utenfor ”normalen”. Dette er en av grunnene til at GSI nå framstår med kanskje de mest korrekte tall i hele KOSTRA-systemet.

Nettbasert løsning

Før løsningen ble Internettbasert, ble det installert programmer fra WIS på nærmere 5 000 PC’er. Jobben ble oftest gjort av personer med ingen eller lav datakompetanse. Dette har lært oss mye om hvordan program må lages for at folk skal kunne bruke dem effektivt og enkelt. Etter at løsningen er blitt Internettbasert, kan vi kjøre innsamlingen utrolig mye raskere og med et mye bedre resultat. Dette fører igjen til at data raskt kan tilbakeføres til kommunene, slik at de kan brukes som styringsverktøy innenfor grunnopplæringen. Sammenhengen er klar også her: Mer bruk – bedre kvalitet.

Innhenting fra administrative systemer

Vi laget høsten 2002 en spesifikasjon på filuttak fra administrative skolesystemer. Dette ble av leverandørene implementert i to systemer. Vi utviklet løsningen i GSI slik at brukerne kjørte ut filen fra sitt administrative system og lastet den opp til GSI. Brukerne kunne så umiddelbart i GSI se alle tall som ble hentet inn, og alle felt som var berørt, var markert med en egen farge. Vi fikk svært god respons på denne løsningen.

Brukerstøtte

Vi har gitt brukerstøtte til UFD, SSB, fylker, kommuner og skoler. Dette har gitt oss verdifull informasjon om hvordan brukere tenker når de arbeider med dataløsninger, og hva slags hjelp de forventer og trenger for å få jobben gjort.