Årsstatistikk arbeidsmarkedsbedrifter

Årsstatistikk arbeidsmarkedsbedrifter tar inn mange felt automatisk fra Wis Tiltak. Resten må legges inn manuelt

Registreringsrutiner for tiltakene

Der det er oppgitt en tallverdi er det denne som skal legges inn i Excel-arket. For eksempel under Q. Hvilket kjønn er personen? oppgis 1 hvis deltakeren er en mann og 2 hvis deltakeren er en kvinne.

A. Navn på bedrift
Her skal navnet på mor- eller hovedbedriften oppgis.

B. Navn på NAV-kontor (innsøker til deltaker)
Det er navnet på NAV-kontoret som står som innsøker for deltakeren som her skal oppgis

C. Ble Avtale om gjennomføring av arbeidsrettede tiltak med NAV revidert siste år?
1. Ja
2. Nei

D. Fikk bedriften søkere fra andre steder enn NAV siste år?
1. Ja
2. Nei

E. Har personen deltatt på Avklaring (ordinært finansiert) i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

F. Har personen deltatt på Avklaring (på anbud) i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

G. Har personen deltatt på Kvalifisering i AMB i løpet av siste år ?
1. Ja
2. Nei

H. Har personen deltatt på Tilrettelagt arbeid i AMB i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

I. Har personen deltatt på Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

J. Har personen deltatt på Arbeid med bistand i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

K. Har personen deltatt på Varig tilrettelagt arbeid i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

L. Har personen deltatt på Arbeidsrettet rehabilitering i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

M. Har personen deltatt på Oppfølging i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

N. Har personen deltatt på aktivitet tilknyttet Læringsnettverket i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

O. Har personen fått foretatt Funksjonsvurdering i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

P. Har personen deltatt i annet tiltak i løpet av siste år?
1. Ja
2. Nei

Q. Hvilket kjønn er personen?
1. Mann
2. Kvinne

R. Hvilket år er personen født?
Fullt fødselsår oppgis. Oppgis i formen åååå (for eksempel 1972 eller 1981)

S. Hvor kommer personen fra?
1. OECD
2. Utenfor OECD
OECD-landene er Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Helles, Irland, Island, Italia, Japan, Luxembourg, Mexico, Nederland, New Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA og Østerrike.

T. Helsetilstand/arbeidshindring (hvilken helsetilstand anses å være deltakerens største begrensning når det gjelder å få eller å beholde en jobb – bedriftens vurdering)
1. Psykiske lidelser
2. Misbruksproblemer (blant annet alkohol og narkotika)
3. Muskel og skjelettlidelser
4. Psykisk utviklingshemning
5. Sansetap
6. Sosial mistilpasning
7. Annet

Det er altså her bedriftens egen vurdering vi er ute etter – ikke en eventuell medisinsk diagnose.

U. Starttidspunkt (Når begynte personen for første gang i et tiltak ved bedriften)
Oppgis i formen åååå/mm/dd. For eksempel 2009/09/24.

V. Starttidspunkt for det tiltaket personen er i ved årsslutt/siste avsluttende tiltak
Oppgis i formen åååå/mm/dd. For eksempel 2009/10/24.

W. Hvilket tiltak var personen i ved årsslutt/hva var det siste avsluttende tiltak?
1. Avklaring (ordinært finansiert)
2. Avklaring (på anbud)
3. Kvalifisering i AMB
4. Tilrettelagt arbeid i AMB
5. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
6. Arbeid med Bistand
7. Varig tilrettelagt arbeid
8. Arbeidsrettet rehabilitering
9. Oppfølging
10. Aktivitet tilknyttet Læringsnettverket
11. Funksjonsvurdering
12. Annet tiltak

X. Sluttidspunkt (når sluttet personen i tiltaket?)
Oppgis i formen åååå/mm/dd. For eksempel 2009/12/31. ”0” hvis deltakeren ikke har sluttet.

Y. Sluttårsak (hva gjorde deltakeren etter å ha avsluttet tiltaket?)
1. Ikke sluttet
2. Ordinært arbeid, uten bruk av lønnstilskudd
3. Ordinært arbeid med lønnstilskudd fra NAV
4. Ordinært arbeid med tidsubestemt lønnstilskudd (TULT)
5. Arbeid og trygd i kombinasjon
6. Utdanning, egenfinansiert
7. Utdanning dekket av NAV som Yrkesrettet attføring
8. Tiltaket Arbeidspraksis
9. Tiltaket AMO (arbeidsmarkedsopplæring)
10. Avklaring
11. Avklaring på anbud
12. Kvalifisering i AMB
13. Tilrettelagt arbeid i AMB
14. AB
15. Oppfølging
16. APS
17. VTA/PV
18. VTA i ordinært arbeidsliv
19. Arbeidsrettet rehabilitering
20. Militærtjeneste
21. Annet, aktive løsninger
22. Sykdom/medisinsk/sosial rehabilitering
23. Søkt/fått uførepensjon
24. Søkt/fått alderspensjon/avtalefestet pensjon
25. Fødselspermisjon
26. Institusjonstilbud/plassering
27. Flyttet
28. Annet, ingen aktive løsninger
29. Død
30. Vet ikke

Z. Arbeidsdestinasjon (I hvilken sektor er den som sluttet til ordinært arbeidsliv ansatt?)
1. Ikke sluttet i tiltaket
2. Privat næringsliv: NHO-medlem
3. Privat næringsliv: Ikke NHO-medlem
4. Interesseorganisasjoner
5. Kommunal virksomhet
6. Fylkeskommunal virksomhet
7. Statlig virksomhet
8. Vet ikkeAA. Yrkesfordeling (Hva er yrkesfordelingen for den som har sluttet?)
1. Ikke sluttet i tiltaket
2. Ledere
3. Ingeniør- og IKT-fag
4. Undervisning
5. Akademiske yrker
6. Helse, pleie og omsorg
7. Barne- og ungdomsarbeid
8. Meglere og konsulenter
9. Kontorarbeid
10. Butikk- og salgsarbeid
11. Jordbruk, skogbruk og fiske
12. Bygg og anlegg
13. Industriarbeid
14. Reiseliv og transport
15. Serviceyrker og annet arbeid
16. Annet

AB. Hva var antallet tilretteleggere som arbeidet med AB i bedriften i siste år?

AC. Hva var måltallet fra NAV for antall deltakere?

AD. Hvor mange årsverk ble brukt i bedriften på AB i siste år?

AE. Er bedriften godkjent som lærebedrift
1. Ja
2. Nei


AF. Er deltakeren på lærekontrakt?
1. Ja
2. Nei

AG. Er deltakeren § 20-kandidat?
1. Ja
2. Nei

AH. Har deltakeren bestått fag- eller svenneprøve?(inkludert § 20-kandidater)
1. Ja
2. Nei

AI. Har deltakeren avlagt andre sertifikater/eksamener/kurs?
1. Ja
2. Nei

AJ. Har deltakeren deltatt på annen kvalifiserende opplæring?
1. Ja
2. Nei

AK. Arbeidsområder eller oppgaver i regi av tiltaksarrangør (også hos eksterne arbeidsgivere)
1. Mekanisk
2. Trevare
3. Grafisk
4. Elektrisk/elektronisk
5. Næringsmiddel
6. Tekstil, søm
7. Kjemisk, plast
8. Handelsvirksomhet
9. Håndverkstjenester
10. Andre tjenester
11. Vedlikehold
12. Kontor, administrasjon, EDB, regnskap med mer
13. Transport
14. Kantine
15. Rengjøring
16. Salg
17. Omsorgsarbeid
18. Barnehager
19. Annet

AL. Har bedriften siste år drevet med ekstern kvalifisering/utleie?
1. Ja
2. Nei

AM. Er deltakeren minoritetsspråklig?
1. Ja
2. Nei

AN. Er språkkartlegging gjennomført?
1. Ja
2. nei

AO. Dato for kartlegging av norsk språkferdighet
Oppgis i formen åååå/mm/dd (for eksempel 2009/08/14)

AP. Hva var resultatet av kartleggingen?
1. Mangelfull
2. Funksjonell, men med opplæringsbehov
3. Funksjonell

AQ. Er skrive- / lese- /matematikk-kartlegging gjennomført?
1. Ja
2. Nei

AR. Dato for skrive- /lese- /matematikk-kartlegging
Oppgis i formen åååå/mm/dd (for eksempel 2009/09/21)

AS. Resultat rettskriving (i prosentpoeng)

AT. Resultat lesehastighet (i prosentpoeng)

AU. Resultat leseforståelse (i prosentpoeng)

AV. Resultat ordforråd (i prosentpoeng)

AW. Resultat Matematikk (i prosentpoeng)

 

AX. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i det private næringsliv hos et NHO-medlem?
1. Ja
2. Nei

AY. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i det private næringsliv som ikke er medlem av NHO?
1. Ja
2. Nei

AZ. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i en interesseorganisasjon?
1. Ja
2. Nei

BA. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i kommunal virksomhet?
1. Ja
2. Nei

BB. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i fylkeskommunal virksomhet?
1. Ja
2. nei

BC. Har personen vært utplassert, hospitert eller vært på arbeidspraksis i statlig virksomhet?
1. Ja
2. Nei